םינחבמ חול
ד"עשת 'א רטסמס
II ראות   I ראות


ד"עשת ןועידי

םיסרוקל םושיר
ד"עשת ,'ב רטסמס

 
ד"עשת ץיק רטסמסל המשרה
הקירטמונוקאל אובמ סרוק

2014 יאמב 31 - המשרהה םויס
םידמעומל עדימ - הלכלכב ינש ראותל םושיר