םינחבמ חול
ד"עשת 'ב רטסמס
II ראות   I ראות


ד"עשת ןועידי

ה"עשת םיסרוקל םושיר

ד"עשת ץיק רטסמס
הקירטמונוקאל אובמ   תויטמתמ תוטיש
 


םישדח םידימלתל עדימ תרבוחד"עשת ץיק רטסמסל המשרה
הקירטמונוקאל אובמ סרוק
תויטמתמ תוטיש סרוק