םינחבמ חול
ד"עשת 'א רטסמס
II ראות   I ראות


ד"עשת ןועידי

םיסרוקל םושיר
ד"עשת ,'ב רטסמס

 

םידמעומל עדימ - הלכלכב ינש ראותל םושיר