םינחבמ חול
ד"עשת 'ב רטסמס
II ראות   I ראות


ה"עשת ןועידי

ה"עשת םיסרוקל םושיר

ד"עשת ץיק רטסמס
הקירטמונוקאל אובמ   תויטמתמ תוטיש
<>
 


םישדח םידימלתל עדימ תרבוח

ד"עשת - דחוימ דעומ תוניחב
תויחנה - ןתיא קוצ