מידע למועמדים לשנה"ל תשפ"ה


מועד סיום ההרשמה: הרישום הוארך עד 30 ביוני 2024

אם יוחלט להאריך את מועד ההרשמה, נפרסם זאת באתרי האינטרנט שלנו. בשאלות נא לפנות למזכירות תארים מתקדמים,  במייל econgrad@tauex.tau.ac.il  טל'- 03-6409903


 

ביה"ס לכלכלה באוניברסיטת תל-אביב והמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים החליטו לשתף פעולה ולאחד את תכניות התואר השני המחקרי של שתי המחלקות. שיתוף הפעולה יהיה בלימודים אך לא בתעודה המוענקת.

למסיימי התכנית יוענק תואר מוסמך מהאוניברסיטה בה היו רשומים ללימודים, אך תעודת הגמר תציין במפורש שהתלמיד סיים את התכנית המשותפת .

קורסי החובה ניתנים בכל אחת מהאוניברסיטאות. ניתן ללמוד באוניברסיטת תל אביב את רוב קורסי החובה שבמסגרת התכנית המחקרית המשותפת. קורסי בחירה יילמדו בכל אוניברסיטה בנפרד, אך תלמיד יוכל לבחור גם בקורסים (חובה או בחירה) המוצעים באוניברסיטה בה אינו רשום.

הלימודים בתכנית המשותפת הנם במסלול מחקרי בלבד (עם עבודת גמר). התלמיד רשאי לבחור במהלך לימודיו לא לכתוב עבודת גמר, ובמקרה זה הוא יידרש לקורסי בחירה נוספים כדי להשלים את חובותיו לתואר השני שלא במסגרת התכנית המשותפת. זאת, בהתאם לדרישות ולנהלים של המוסד בו יהיה רשום. (התנאים באוניברסיטת תל-אביב מפורטים בידיעון.)

קורסים באנגלית- הנוהל שלנו (בתל אביב) קובע שקורסי בחירה, שרשום אליהם לפחות תלמיד אחד , שאינו דובר עברית, ניתנים באנגלית.

באוניברסיטה העברית נוהל זה חל על כל הקורסים בתכנית, לרבות קורסי החובה.

שכר לימוד בתכנית – התלמידים בתכנית ישלמו את שכר הלימוד רק למוסד בו יהיו רשומים.


 

רישום לתואר שני בכלכלה לשנת תשפ"ה

תנאי הקבלה:

יודגש כי הדרישות המפורטות להלן הן תנאי מינימום להרשמה. הקבלה לתכנית כפופה לאישור ועדת הקבלה, מספר המקומות בתכנית מוגבל.

 

רשאים להציג מועמדותם ללימודי תואר שני בכלכלה: 


1.  בוגרי תואר ראשון בכלכלה ציון גמר בכלכלה 85 לפחות.  ציון ממוצע בקורסי החובה המתקדמים 85 לפחות.

 

קורסי החובה המתקדמים (להלן גם: קורסי ליבה):

 •  באוניברסיטת תל-אביב: מיקרו א', ב', ג', מאקרו א' ו-ב', מבוא לאקונומטריקה

 • באוניברסיטה העברית: תורת המחירים א' ו-ב', מאקרו כלכלה א', מבוא לאקונומטריקה

 •  במוסדות אחרים : הקורסים המקבילים לנ"ל:אם קורסי החובה שנלמדו במוסדות אחרים אינם כוללים את כל הנושאים הנלמדים בקורסי החובה באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטה העברית, קיימת אפשרות שתידרש השלמת הנושאים החסרים

 

דרישות ידע קודם במתמטיקה, אותן יש להשלים לפני תחילת למודי המוסמך - לפרטים לחץ כאן >>

 

enlightenedתנאי קבלה מיוחדים במתווה קורונה:

 • תנאי קבלה אלו יחולו רק על סטודנטים אשר הוענקו להם ציונים בינארים בקורסי הליבה  בשנה"ל תש"ף בעקבות הקורונה.

הדרישות המפורטות להלן הן תנאי מינימום להגשת מועמדות.

רשאים להציג מועמדותם ללימודי תואר שני בכלכלה:

בעלי תואר בוגר (תואר ראשון)  בכלכלה ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג – ציון גמר בכלכלה 85 לפחות, בנוסף הסטודנטים נדרשים לציון מספרי (לא ציון עובר בינארי) בלפחות שני שלישים מקורסי הליבה, או  3 קורסים הגבוה מביניהם (באוניברסיטת תל אביב 4 מתוך 6 קורסים) בממוצע של 85 לפחות בכל הקורסים המספריים.

 • מקרים חריגים יישקלו ע"י ראש התוכנית

 • מומלץ למי שחסרים לו קורסי ליבה עם ציון מספרי לפנות בהקדם לראש התוכנית.

 • בוגרי כלכלה ממוסדות אחרים שלא למדו במסגרת קורסי הליבה (קורסי החובה שלהם) את כל הנושאים הנלמדים בקורסי הליבה באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה העברית, יתכן ויידרשו להשלים את הנושאים החסרים.

 

דרישות ידע קודם במתמטיקה, אותן יש להשלים לפני תחילת למודי המוסמך - לפרטים לחץ כאן >>

 


תנאי קבלה מיוחדים מתווה "חרבות ברזל":

תנאי קבלה אלו יחולו רק על סטודנטים אשר הוענקו להם ציונים מילוליים בקורסי הליבה  ו/ או אושר להם פטור מקורס ליבה בעקבות מלחמת חרבות ברזל.   

הדרישות המפורטות להלן הן תנאי מינימום להגשת מועמדות.

רשאים להציג מועמדותם ללימודי תואר שני בכלכלה:

בעלי תואר בוגר (תואר ראשון)  בכלכלה ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג – ציון גמר בכלכלה 85   לפחות. בנוסף, המועמדים נדרשים לציון מספרי (לא ציון עובר מילולי, ולא פטור) בלפחות שני שלישים מקורסי הליבה, או  3 קורסים - הגבוה מביניהם (באוניברסיטת תל אביב 4 מתוך 6 קורסים) בממוצע של 85 לפחות בכל הקורסים עם הציונים המספריים.

מקרים חריגים יישקלו ע"י ראש התוכנית

מומלץ למי שחסרים לו קורסי ליבה עם ציון מספרי לפנות בהקדם לראש התוכנית.

בוגרי כלכלה ממוסדות אחרים שלא למדו במסגרת קורסי הליבה (קורסי החובה שלהם) את כל הנושאים הנלמדים בקורסי הליבה באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה העברית, יתכן ויידרשו להשלים את הנושאים החסרים

דרישות ידע קודם במתמטיקה, אותן יש להשלים לפני תחילת למודי המוסמך - לפרטים לחץ כאן >>


​2. תלמידים מצטיינים בתואר ראשון בכלכלה, (מיועד רק לתלמידי תואר ראשון בכלכלה באוניברסיטת תל אביב)- לתלמידים מצטיינים בתואר הראשון בכלכלה מציע ביה"ס מסלול מואץ לתואר שני. המסלול מיועד לתלמידים בשנה השלישית ללימודיהם בתואר הראשון בכלכלה. תנאי הסף לקבלה למסלול ,ממוצע 90 לפחות בששת קורסי הליבה של התואר הראשון.

תלמידי המסלול יוכלו לשקלל, במסגרת חובות תואר ראשון במקום קורסי בחירה, עד 9 ש"ס מקורסי החובה של התואר השני. 

היקף השעות שניתן יהיה לשקלל במסגרת חובות התואר הראשון לא יעלה על היקף השעות של קורסי הבחירה, בו חייב התלמיד בהתאם למסלול לימודיו.

 

דרישות ידע קודם במתמטיקה, אותן יש להשלים לפני תחילת למודי המוסמך - לפרטים לחץ כאן >>

תנאי קבלה מיוחדים מתווה "חרבות ברזל":

תנאי קבלה אלו יחולו רק על סטודנטים אשר הוענקו להם ציונים מילוליים בקורסי הליבה בשנה"ל תשפ"ד, ו/ או אושר להם פטור מקורס ליבה.

המועמדים נדרשים לציון מספרי (לא ציון עובר מילולי, ולא פטור) בלפחות ארבעה קורסים מתוך ששת קורסי הליבה ולציון ממוצע של 90 לפחות בכל הקורסים עם הציונים המספריים.

מקרים חריגים יישקלו ע"י ראש התוכנית. 

דרישות ידע קודם במתמטיקה, אותן יש להשלים לפני תחילת למודי המוסמך - לפרטים לחץ כאן >>

למידע נוסף על המסלול לתלמידים מצטיינים בתואר ראשון בכלכלה לחץ כאן  

 


3.  בוגרי תחומים אחרים –ציון גמר ממוצע 85 לפחות (עבור בוגרי החוגים מתמטיקה, מדעי המחשב ופיסיקה ציון 80 לפחות לתואר)  ובכפוף לדרישות ידע במתמטיקה וסטטיסטיקה , כמפורט להלן:

 נדרש רקע במתמטיקה ובסטטיסטיקה ברמה ובהיקף הנלמדים בתואר ראשון בכלכלה. ובמידת הצורך גם השלמת הקורסים שיטות מתמטיות בכלכלה (באוניברסיטת תל-אביב) או אלגברה ליניארית לכלכלנים וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי מתקדם (באוניברסיטה העברית).

 

בקורסים אלגברה ליניארית לכלכלנים/שיטות מתמטיות בכלכלה/חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי מתקדם, נדרש ציון ממוצע 80 לפחות. (ראה הערה לעיל בנוגע לקורסים שיטות מתמטיות בכלכלה/ חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי מתקדם).         

 קבלת מועמדים שחסר להם הרקע המתמטי הנדרש תתאפשר בכפוף להחלטת ועדת הקבלה.      


דרישות השלמה:

מועמדים שאינם בוגרי תואר ראשון בכלכלה יידרשו ללימודי השלמה, אלא אם כן ועדת הקבלה תחליט לפטור אותם באופן מלא או חלקי, כמפורט בהמשך.

לימודי ההשלמה כוללים את הקורסים שלהלן מתכניות הלימודים לתואר ראשון:

 

באוניברסיטת תל-אביב – מיקרו א', ב', ג', מאקרו א' מבוא לאקונומטריקה, שיטות מתמטיות בכלכלה.

 

באוניברסיטה העברית – מחירים א' ו-ב', מאקרו א', מבוא לאקונומטריקה, אלגברה ליניארית לכלכלנים, חדו"א מתקדם לכלכלנים.

                                                           

ועדת הקבלה רשאית לדרוש קורסים נוספים מתכנית הלימודים לתואר ראשון.

 

הקבלה לתואר שני מותנית בציון ממוצע 87.5 לפחות בקורסי מיקרו א', ב', ג'/מחירים א' ו-ב', מאקרו א', מבוא לאקונומטריקה וציון-80 לפחות בכל אחד מהקורסים הנ"ל, ממוצע 80 לפחות בקורסים: אלגברה ליניארית לכלכלנים, שיטות מתמטיות בכלכלה/חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי מתקדם לכלכלנים. (למי שלמד קורסים אלו לפני קיץ תש"ע), או ציון 80 לפחות בקורס שיטות מתמטיות בכלכלה, שניתן החל מתש"ע בסמסטר הקיץ.

מי שפטור מאחד מקורסי המתמטיקה, על סמך לימודים במוסד אחר, יידרש לציון 80 בקורס הנותר.

 

דרישות ידע קודם במתמטיקה, אותן יש להשלים לפני תחילת למודי המוסמך - לפרטים לחץ כאן >>

 


 פטור מקורס הקדם במתמטיקה או דרישה לבחינת פטור:

 

 ועדת הקבלה תשקול מתן פטור מהקורס שיטות מתמטיות בכלכלה ו/או פטור מלא או חלקי מלימודי ההשלמה, לתלמידים בעלי הישגים גבוהים בתחומי הלימוד, מתמטיקה, פיסיקה, מדעי המחשב ותחומים דומים.

במקרים אחרים ,רשאי יועץ התכנית להחליט על סמך רשומת הלימודים  האם ניתן להסתפק בהשלמת נושאים ספציפיים מתוך הקורס ולגשת לבחינת פטור. את בחינת הפטור (על כל חומר הקורס) יש לעבור בציון 80 לפחות. מי שלא ישיג את הציון הנדרש, יידרש ללמוד את הקורס. המועדים האפשריים לבחינות הם מועדי א' ו-ב' של הקורס שיטות מתמטיות בכלכלה אשר ניתן בסמסטר הקיץ. מועדי הבחינות יפורסמו באתר ביה"ס.

 

אנחנו ממליצים בחום לתלמידים מתחומים אלה, השוקלים ללמוד תואר שני בכלכלה, לפנות לייעוץ אצל ראש התכנית, מוקדם ככל האפשר.

   


 

enlightenedדרישות ידע קודם במתמטיקה, אותן יש להשלים לפני תחילת למודי המוסמך:

'שיטות מתמטיות בכלכלה' (באוניברסיטת תל-אביב) ,או 'אלגברה ליניארית לכלכלנים' ו'חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי מתקדם לכלכלנים (באוניברסיטה העברית) או קורסים מקבילים במוסדות אחרים. נדרש ציון ממוצע 80 לפחות בקורסים אלו. מי שפטור מאחד מקורסי המתמטיקה על סמך לימודים במוסד אחר, יידרש לציון 80 בקורס הנותר.

 

לתשומת לבכם, מועמד שיתקבל, וועדת הקבלה תחליט שעליו ללמוד את הקורס 'שיטות מתמטיות בכלכלה', יהיה חייב ללמוד את הקורס  בסמסטר ב' או בקיץ, ולא, לא יוכל להתחיל בלימודי התואר השני.

 

 

קורס שיטות מתמטיות בכלכלה:

 

קורס שיטות מתמטיות בכלכלה הוא דרישת קדם לתואר השני בכלכלה ומתקיים בקיץ.

השנה אנחנו מציעים אותו גם כקורס בחירה בסמסטר ב'.

 

לאור החפיפה בין תקופת הבחינות לבין מועדי שיעורי הקורס בסמסטר קיץ, אנחנו ממליצים מאד למי, ששוקל להירשם לתואר השני, ללמוד את הקורס בסמסטר ב'

סיום הקורס בציון 80 לפחות, הוא תנאי קבלה לתואר השני, ובנוסף הוא דרישת קדם לקורסים מתכנית התואר השני

 

 מועדי קורס שיטות מתמטיות בכלכלה בסמסטר ב' : מתפרסמים בידיעון תואר ראשון

 

מועדי קורס שיטות מתמטיות בכלכלה בסמסטר קיץ:

הקורס יתקיים בין התאריכים 18.8.2024 עד 1.10.2024

בימים א' ו-ג', בשעות 15:00 – 20:00

 

מועדי הבחינות:


מועד א' –    יום שלישי 8.10.2024 שעה 14:00

מועד ב' –    יום ראשון 10.11.2024 שעה 14:00

 

מידע נוסף כולל מועדי המפגשים  בקישור  >>

 

כיון שהודעות הקבלה תצאנה בסמוך למועד פתיחת הקורס, אנא היערכו בהתאם, למועד הקורס ומועדי הבחינות.

  

מומלץ למועמדים שאינם בעלי רקע מתמטי נרחב לשמוע קורסים מתכנית הלמודים לתואר ראשון במתמטיקה:  אינפי ,1 אלגברה 1, מתמטיקה בדידה (נקרא גם מתמטיקה דיסקרטית), כולם קורסים של השנה הראשונה במתמטיקה, ואין להם דרישות קדם.


הנחיות לרישום: 

בנוסף לדרישות הרישום, המפורטות באתר ההרשמה של אוניברסיטת תל אביב יש לצרף את המסמכים האלה:

1. קורות חיים

2. הצהרת כוונות

3. שני מכתבי המלצה אקדמיים

4. לבוגרי כלכלה ממוסדות אחרים- סילבוסים של קורסי החובה

5.  מידע רשמי על מיקומו של הסטודנט במוסד בו הוא למד, או על התפלגות הציונים במוסד. מידע זה אינו נדרש מבוגרי אוניברסיטת תל-אביב ובוגרי האוניברסיטה העברית.                                           

 

מועדי הרישום:

מועד סיום ההרשמה: 31 במאי 2024. אם יוחלט להאריך את מועד ההרשמה, נפרסם זאת באתרי האינטרנט שלנו.

 

מועמד המעוניין בתשובה מוקדמת, יגיש את כל המסמכים הנדרשים לרישום עד ל-15 במרץ 2024 ויציין זאת בבקשתו. (במקרה זה מומלץ להירשם לתואר שני בכלכלה בעדיפות ראשונה)

ועדת הקבלה תיתן תשובה מוקדמת במקרים חד-משמעיים. לכל שאר המועמדים תשובות תינתנה רק לאחר  מועד סגירת ההרשמה  (אחרי ה - 31 במאי 2024).


enlightenedרישום לתואר שני בכלכלה לסמסטר ב' שנת תשפ"ד

 

הרישום לתואר השני בכלכלה בסמסטר ב' יתאפשר באופן חריג, למועמדים שמתקיים עבורם אחד משני תנאים:

 1. מועמדים שנדרשים להשלמות.

 2. מועמדים שלמדו כקורסי בחירה או כקורסים עודפים, בתכנית לימודים אחרת, לפחות קורס אחד מבין שלושת קורסי החובה של הסמסטר הראשון בתכנית הלימודים לתואר שני.

 

באוניברסיטת תל-אביב הקורסים הם: תאוריה מיקרו כלכלית, תאוריה מאקרו כלכלית א' ואקונומטריקה א'.

 

באוניברסיטאות אחרות: קורסים מקבילים לקורסים אלו, המוכרים על ידי ביה"ס.

 

 • מומלץ לוודא שהקורסים מוכרים, טרם ההרשמה.

 • מי שאינו עומד באחד משני התנאים מתבקש שלא להגיש מועמדות לסמסטר ב'.

 • תנאי הרישום והקבלה זהים למועמדים לשני הסמסטרים

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>