תקנות

 

קורסים חופפים

תלמיד הלומד במסגרת לימודי חטיבה קורס שהוגדר כחופף לאחד מקורסי החובה בכלכלה, פטור מקורס חובה זה ואינו רשאי ללומדו. מי שקיבל פטור חייב ללמוד קורסי בחירה נוספים בהיקף השווה למספר השעות מהן קיבל את הפטור. להלן רשימה של קורסים שהוגדרו כחופפים:

 

שם הקורס

המסגרת בה נלמד הקורס

הקורס החופף בביה"ס לכלכלה

זכוי השעות לתואר[1]

יסודות החשבונאות

הפקולטה לניהול

חשבונאות לכלכלנים

2

רגרסיה

ביה"ס למתמטיקה

מבוא לאקונומטריקה

3

סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'

החוג לפסיכולוגיה

סטטיסטיקה לכלכלנים א'

4

סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'

החוג לפסיכולוגיה

סטטיסטיקה לכלכלנים ב'

4

 

קורסים חופפים בפקולטה למדעים מדויקים

חלק מקורסי החובה בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל-אביב חופפים בתוכנם לקורסי החובה במתמטיקה ובסטטיסטיקה הניתנים במסגרת ביה"ס לכלכלה. תלמידי כלכלה רשאים ללמוד קורסים אלה במקום הקורסים החופפים הניתנים בביה"ס לכלכלה. הציונים בקורסים אלה ישוקללו במסגרת ציון הגמר בכלכלה. הקורסים בפקולטה למדעים מדויקים הם בדרך כלל ברמה גבוהה מהקורסים החופפים הניתנים בביה"ס לכלכלה. קורסים אלה מומלצים לתלמידים המעוניינים להמשיך ללימודים גבוהים בכלכלה. הזיכוי בגין קורסי החובה האמורים ייעשה לפי המפתח הבא:

 

הקורס בפקולטה

למדעים מדויקים

הקורס המקביל

בביה"ס לכלכלה

זיכוי במניין השעות לתואר

משקל לצורך שקלול ציון הגמר בכלכלה

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1

מתמטיקה לכלכלנים א'

5

5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2

מתמטיקה לכלכלנים ב'

5

5

חשבון אינפיניטסימלי 1

מתמטיקה לכלכלנים א'

5

5

חשבון אינפיניטסימלי 2

מתמטיקה לכלכלנים ב'

5

5

הסתברות לדו-חוגי

סטטיסטיקה לכלכלנים א'

4

4

מבוא להסתברות

סטטיסטיקה לכלכלנים א'

4

4

מבוא לסטטיסטיקה

סטטיסטיקה לכלכלנים ב'

4

4

הסתברות וסטטיסטיקה לדו-חוגי מדעי המחשב בלבד 0368.2002

סטטיסטיקה לכלכלנים א'

4

4

 

 

פטור מקורסים על סמך לימודים אקדמיים קודמים

היקף הפטור על סמך לימודים אקדמים קודמים, לא יעלה על 1/3 מסך היקף השעות בכלכלה. הכרה בקורסים מעבר ל1/3 מחייבת השלמת השעות בקורסי בחירה.

בקשות לפטור על סמך לימודים אקדמים קודמים, יוגשו למזכירות בית הספר לכלכלה עם קבלת הודעת הקבלה. טופס בקשה ניתן לקבל במזכירות ביה"ס לכלכלה בשעות הקבלה. יש לצרף אישור ציונים וסילבוס (פירוט נושאי הקורס). אישור הפטור לקורסים יהיה תקף רק לאחר אישור מזכירת סטודנטים וחטיבות בפקולטה. החלטות לגבי פטורים, ניתן לראות ב"מידע אישי לתלמיד", ברשימת הקורסים של התלמיד.

חשוב לסיים את תהליך הבקשה לפטור לפני תחילת הרישום לקורסים, על מנת לאפשר לתלמיד להירשם לקורסים המתקדמים.

 


דרישות מוקדמות לקורסים

דרישות מוקדמות לקורסים  מטרתן להבטיח שהתלמיד שולט בחומר שעליו מתבסס הקורס. אי עמידה בדרישות המוקדמות פוגעת בהצלחה בקורס. תלמיד אינו רשאי להשתתף בקורס אם לא עמד בדרישות המוקדמות לקורס. חובה לעמוד בדרישות המוקדמות לפני תחילת הקורס, גם אם עומד לרשות התלמיד מועד ב'. הדרישות המוקדמות ייבדקו בתום הרישום המאוחר. בכל שלב בו יימצא שהתלמיד אינו עומד בדרישות יבוטל הרישום לקורס.

 

רישום לקורסים

הרישום לקורסים נעשה בשיטת המכרז (בידינג) בכל סמסטר. תאריכי הרישום מתפרסמים בסמוך למועדי המכרז באתר ביה"ס לכלכלה. תיאור השיטה ופרטים על הרישום מפורסם באתר

http://www.ims.tau.ac.il/Bidd

 

 

ציונים

בשנת הלימודים תשס"ט הונהגה בבית הספר לכלכלה מדיניות ציונים.

בכל אחד מהקורסים הנלמדים בבית הספר נקבע טווח עבור ממוצע הציונים הסופיים בקורס (ראש תכנית התואר הראשון רשאי לאשר ממוצע גבוה או נמוך יותר) ציון נכשל לא ייכלל בממוצע.

מטרת התקנון היא להפוך את הציונים להוגנים יותר על ידי ביטול היתרון, המוענק לתלמידים הנרשמים לקורסים קלים יותר, בהם ממוצע הציונים גבוה יותר.

 

 

ממוצעי הציונים בקורסי החובה בשנה א':

-        יסודות הכלכלה ומיקרו כלכלה 1 - 74 ל-78.

-        מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'+ב'  ומתמטיקה לכלכלנים א'+ב' - 78 ל-82.

 

ממוצע הציונים בקורסי החובה בשנה ב':

-       מיקרו כלכלה 2+3, מאקרו כלכלה א'+ב' ומבוא לאקונומטריקה - 76 ל-80.

 

ממוצעי הציונים בקורסי הבחירה: בין 82 ל-86.                                              

טווחי ממוצעי הציונים נקבעו לפי הממוצע ההיסטורי של ממוצעי הציונים בבית הספר לכלכלה.

חובת התקנון לא תחול על קורסים קטנים שבהם פחות מ-40 תלמידים.

 

כשלון בקורס חובה

תלמיד שנכשל 4 פעמים בקורס חובה יופסקו לימודיו.

 

שיפור ציון חיובי  - תלמיד רשאי לשפר ציון חיובי אם עומד לרשותו מועד ב'. ציון הבחינה האחרון הוא הקובע.

בקורס "יסודות הכלכלה" לא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר קבלת ציון עובר במיקרו כלכלה 1.

רישום לבחינה לשיפור ציון חיובי ייעשה במידע אישי לתלמיד לא יאוחר מחודש לפני הבחינה.

רישום לקורס חוזר לשם שיפור ציון מחייב עמידה בחובות הקורס.

 

בחינות

בקורס בחירה-  חייב התלמיד לענות על השאלון של המרצה אשר לקבוצתו היה רשום.

 

בקורס חובה-    במועד א' חייב התלמיד לענות על השאלון של המרצה אשר לקבוצתו היה רשום. במועד ב' רשאי התלמיד לבחור בשאלון בחינה של מרצה אחר בקורס. יש לקחת בחשבון הפסד של נקודות בונוס שניתנו במועד א' בגין תרגילים, עבודות.

 

בקורסים "יסודות הכלכלה", "מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'", ו"מתמטיקה לכלכלנים א'" בלבד, זכאים התלמידים לשלושה מועדים עוקבים בגין רישום אחד.

 

בקורסים מיקרו 2 ומאקרו א' בשנה"ל תשע"א-תשע"ב זכאים התלמידים לשני מועדי בחינה מתוך שלושה מועדים עוקבים. לא ינתן שאלון מיוחד לתלמידים שבחרו להיבחן במועד השלישי. חובת ההתעדכנות בחומר הינה על התלמיד. דחיית הבחינה למועד השלישי לא תאפשר השתתפות בקורס מתקדם ללא דרישה מוקדמת.

 

מועד מיוחד - בקשות למועד מיוחד בגין לידה, מחלה וחפיפה במועד בחינה יופנו לוועדת הוראה של מדעי החברה. מועד נוסף בגין שירות מילואים יטופל על ידי מזכירות בית הספר לכלכלה.

תלמיד שלא ניגש למועד א' חייב לקחת בחשבון כי אם לא יוכל להיבחן במועד ב' מסיבה לא מוצדקת על פי תקנות ועדת ההוראה כמפורסם בידיעון יהיה חייב להירשם לקורס פעם נוספת.

 

בנק בחינות -  שאלוני בחינות וחלק מן הפתרונות מתפרסמים באתר בית הספר .  

 

הזמנת מחברת בחינהמחברות הבחינה בכל הקורסים נסרקות בתום הבדיקה. תלמיד המבקש לעיין  במחברת ובשאלון בחינה שבה השתתף יוכל להזמין העתק באמצעות "מידע אישי לתלמיד" באינטרנטhttp://www.ims.tau.ac.il/tal/. השירות כרוך בתשלום. התלמיד יחויב  בחשבון שכר הלימוד בעת הזמנת הסריקה.

 

ערעורים

תלמיד רשאי להגיש ערעור תוך 14 ימים מיום פרסום הציון. מומלץ לעיין בהעתק הבחינה לפני הגשת ערעור. הערעור יוגש באמצעות טופס ערעור למזכירות. תוצאות הערעור יעודכנו ברשימת הציונים של התלמיד.

 

הדרכה בספרייה

מטרת ההדרכה להקנות מיומנות בסיסית להתמצאות בספרייה. חובה זו יש לבצע בסמסטר הראשון ללימודים.

ההדרכה נעשית בלימוד יחידני, באמצעות לומדה אינטראקטיבית, תוך תרגול שאלות ותשובות.

ההדרכה כוללת הסבר על מבנה הספרייה ושירותיה, לימוד המערכת הממוחשבת, התמצאות ברשימות קריאה לקורסים, שיטת מיון הספרים וסידורם בספרייה.

על התלמיד להירשם להדרכה במסגרת הרישום לקורסי החוג בשיטת "המכרז" (Bidding). הרישום אינו מצריך הקצאת נקודות. הלימוד נעשה דרך האינטרנט באתר  http://www.tau.ac.il/soclib.

תלמיד הלומד שני חוגים במדעי החברה יירשם להדרכה בספרייה בחוג אחד בלבד.

 

קורסים מצולמים בווידאו  - ניתן לצפות באתר האינטרנט של האוניברסיטה:

http://www.tau.ac.il/video

 

אתר בית הספר לכלכלה :  http://econ.tau.ac.il

באתר מתפרסם מידע על תכניות הלימוד, מערכת שעות, תקנון, רישום לקורסים, שעות קבלה, רשימת אתרי קורסים וטפסים.

 

מזכירות

 

תואר ראשון:        שעות קבלה:   ימים א'-ה':  12:00-10:00  ו-15:00-14:00

                             טלפון:            03-6409539, 03-6409873 – בשעות 13:00-10:00

                             פקס:              03-6405811

 

תואר שני:            שעות קבלה:   ימים א'-ה':    12:00-09:30

                             טלפון:            03-6409903 – 12:30-09:00

                             פקס:              03-6409908

 [1]         אם יחול שינוי בהיקף הקורס ישתנה זיכוי השעות בהתאם.