ןועידיםימדוק םינועידיתועש תכרעמםיסרוקל םושירתועדומ חולםינחבמ חולתוניחב קנבתוקורס הניחב תורבחמתוריכזמ- הלבק תועש
   םילגרתמו םירומ ,םיצעוי
םיספטVIDEO-ב םיסרוקMOODLEMyTAU
THE BACHELOR OF ARTS

The Eitan Berglas School of Economics offers one of the best Bachelor Degree programs in Israel. Although our undergraduate program is one of the largest in the country, our admissions requirements are higher than any other program in economics in Israel. In each semester (fall and spring), we offer introductory courses in microeconomics, macroeconomics, calculus, statistics, probability theory, intermediate level core courses in microeconomics, macroeconomics, econometrics, the Israeli economy as well as a large selection of elective courses on various topics. Students are required to take six full semesters of course work.

For further information please contact the Undergraduate Student Secretariat