תודואס"היב שאר תכרבהריירקהדובע תועצהרשק ורצםיטרפ ןוכדעל
    םיישיא