תודואס"היב שאר תכרבםיעוריא


הריירקהדובע תועצהרשק ורצםיטרפ ןוכדעל
    םיישיא